close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Na tej stronie wyjaśniamy, czym jest Strefa Schengem, kto potrzebuje wizy, aby wjechać na teren Polski, jak złożyć wniosek o polską wizę i jakie procedury obowiązują przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

   

  Uwaga – Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu nie przyjmuje wniosków wizowych i nie wydaje wiz. W celu uzyskania bliższych informacji i złożenia wniosku należy zwracać się do Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie.

   

  Strefa Schengen

   

  Polska jest częścią Strefy Schengen, tworzonej przez grupę europejskich państw, które zniosły kontrolę graniczną na swoich granicach wewnętrznych. W jej skład wchodzą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry i Włochy.


  Czy potrzebuję wizy?

   

  Obywatele Kanady

  Obywatele Kanady mogą wjeżdżać i przebywać na terenie Polski bez wizy do 90 dni w okresie sześciu kolejnych miesięcy od momentu pierwszego wjazdu, niezależnie od celu pobytu (turystyka, studia, praca, spotkania biznesowe, itp.). Mimo braku wymogu wizy, może być jednak konieczne uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy.

  W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni, należy uzyskać wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

   

  Obywatele krajów innych niż Kanada

  Obywatele krajów innych niż Kanada mogą potrzebować wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce. Lista państw, których obywatele nie potrzebują wizy w celu wjazdu i pobytu w Polsce przez okres do 90 dni jest dostępna tutaj. Obywatele państw niewymienionych na powyższej liście muszą uzyskać wizę przed wjazdem do Polski. Wniosek o wizę w celu wykonywania pracy w Polsce można złożyć tylko w polskim Konsulacie właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

   

  jak otrzymać wizę?

   

  Kiedy mogę starać się o wizę w polskim Konulacie?

  Polskie placówki konsularne wydają wizy wyłącznie w przypadku, jeśli Polska jest głównym celem podróży, lub pierwszym odwiedzanym państwem strefy Schengen w przypadku pobytów tej samej długości w różnych państwach.

   

  Jak złożyć wniosek o wizę?

  Wszystkie wnioski wizowe muszą być wypełnione i przesłane za pomocą internetowego systemu rejestracji dostępnego na stronie: e-konsulat.gov.pl. Po wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do konsula. Wniosek o wizę nie może być złożony wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą wjazdu do strefy Schengen.
  Zazwyczaj wymagane jest osobiste złożenie wniosku. Wnioski dla osób nieletnich składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Konsul ma prawo zażądać rozmowy z wnioskodawcą przed wydaniem decyzji.

   

  Rodzaje wiz

  Zależnie od długości pobytu w Polsce lub w strefie Schengen, można starać się o następujące rodzaje wiz:

  • wiza Schengen, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu 6 miesięcy od pierwszego wjazdu na teren strefy Schengen lub do przejazdu tranzytem przez strefę Schengen w drodze do państwa trzeciego;
  • wiza krajowa, uprawniająca do wjazdu i pobytu na terenie Polski przez okres od 91 dni do 1 roku od pierwszego wjazdu. Posiadacze wizy krajowej mogą podróżować po państwach strefy Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu 6 miesięcy od opuszczenia przez nich państwa wydającego wizę krajową;
  • tranzytowa wiza lotniskowa, wydawana wyłącznie obywatelom następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Sudan, Sri Lanka.
   Posiadacze tranzytowej wizy lotniskowej nie są uprawnieni do opuszczenia strefy tranzytowej lotniska podczas pobytu na terenie strefy Schengen. Obywatele wymienionych państw, posiadający ważne pozwolenie na pobyt wydane przez państwo strefy Schengen lub niektóre inne państwa, w tym Kanadę, są zwolnieni z wymogu uzyskania wizy lotniskowej.

  Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

  W przypadku planowanego pobytu trwającego dłużej niż 1 rok, konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Informacji na temat zezwolenia udzielają i wnioski przyjmują Urzędy Wojewódzkie na terenie Polski.

   

  Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania wizy?

  - wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wizowy;

  - ważny paszport lub inny dokument podróży uznawany przez władze polskie. Termin ważności dokumentu musi być dłuższy, niż 3 miesiące od daty planowanego zakończenia pobytu na terenie strefy Schengen i nie może przekraczać 10 lat. W paszporcie muszą być co najmniej 2 czyste strony;

  - 2 zdjęcia;

  - dokument potwierdzający prawo wjazdu do państwa pochodzenia, zamieszkania lub państwa docelowego podróży (np. zezwolenie na pobyt, wiza);

  - potwierdzenie rezerwacji lotniczej;

  - ubezpieczenie kosztów leczenia przez cały planowany okres pobytu w strefie Schengen o minimalnej wartości 30.000 EUR (około 40.000 CAD);

  - wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas pobytu na terenie strefy Schengen;

  - dokumenty potwierdzające deklarowany cel pobytu (zaproszenie, zezwoelenia na pracę, rezerwacje hotelowe, zezwolenie na pobyt w państwie docelowym, itp.). 

   

  Jak długo czeka się na decyzję?

  Decyzja powinna być wydana w ciągu 15 dni.

   

  Wjazd do Polski

   

  Jakie dokumenty są potrzebne na granicy?

  • ważny paszport lub inny dokument podróży uznawany przez władze polskie oraz wiza (jeśli jest wymagana);
  • dowód posiadania wystarczających środków na utrzymanie podczas pobytu (100 PLN – około 35 CAD dziennie);
  • ubezpieczenie kosztów leczenia przez cały planowany okres pobytu w strefie Schengen o minimalnej wartości 30.000 EUR (około 40.000 CAD).

  Czy wiza gwarantuje wjazd do Polski?

  Posiadanie wizy lub paszportu państwa, którego obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, nie gwarantuje w każdym przypadku wjazdu do Polski. Decyzja jest podejmowana każdorazowo przez funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej. Odmowa wjazdu może nastąpić między innymi z takich przyczyn, jak niezgodność faktycznego i deklarowanego celu podróży, niewystarczających środków na utrzymanie, albo brak prawa wjazdu do państwa docelowego podróży. Odmowa wjazdu na teren strefy Schengen może również wynikać z wpisu w Systemie Informatycznym Schengen (SIS), uznania za zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku, zdrowia publicznego, albo stosunków międzynarodowych każdego z państw strefy Schengen.

   

  Zadeklaruj środki finansowe

  Przy wjeździe na teren Unii Europejskiej i przy opuszczaniu jej terenu należy zadeklarować władzom celnym wwóz lub wywóz środków o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, akcjach, obligacjach, czekach, itp.

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.
  1. Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

       3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

       4. Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

      5. Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   


  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: