close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Opieka nad obywatelami polskimi

   

  Zgodnie z art.36 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel polski ma podczas pobytu za granicą prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

  O zapewnieniu pomocy obywatelom polskim w realizacji praw przysługujących im zgodnie z prawem państwa przyjmującego oraz prawem i zwyczajami międzynarodowymi stanowi także art.17 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U.z 2015 r. poz.1274).

      

  Zakres funkcji konsula:

   

  • konsul dokłada starań, aby uzyskać pełnię informacji odnośnie praw interesów obywateli polskich na terenie okręgu konsularnego, w którym wykonuje swoje funkcje,
  • czuwa by nie dochodziło do dyskryminacji obywateli polskich,
  • w wyjątkowych sytuacjach - na podstawie pełnomocnictwa przyjętego za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych - z urzędu może podejmować przed sądami lub innymi   władzami państwa przyjmującego czynności niezbędne dla ochrony praw iinteresów obywateli polskich, jeżeli z powodu nieobecności lub innej ważnej przyczyny nie mogą oni w odpowiednim czasie bronić swoich praw i interesów ani nie ustanowili pełnomocników,
  • w ramach ochrony praw i interesów obywateli polskich zamieszkałych w Polsce występuje do sądów i innych organów państwa przyjmującego w sprawie uzyskania odpisów orzeczeń sądowych, dokumentów stanu cywilnego, zaświadczeń pracy i innych dokumentów,
  • podejmuje interwencje, jeżeli władze państwa przyjmującego traktują zatrudnionych w tym państwie obywateli polskich w niewłaściwy sposób w związku z ich   stosunkiem pracy, uprawnieniami wynikającymi z tych stosunków, w tym również wypadków przy pracy,
  • interweniuje, jeśli państwo przyjmujące nie zapewnia zgodnej z przepisami prawa międzynarodowego i miejscowego realizacji uprawnień alimentacyjnych oraz roszczeń z tytułu ubezpieczeń,
  • podejmuje z urzędu czynności zmierzające do ustanowienia opiekuna dla osób małoletnich oraz kurateli osób częściowo niezdolnych do czynności prawnych,
  • udziela pomocy finansowej na pokrycie kosztów powrotu do Polski (najtańszym środkiem transportu) oraz zapomóg. Pomoc finansowa nie jest udzielana jeśli możliwe jest:
   - przekazanie pieniędzy z Polski drogą bankowa, przekazem lub przesyłką wartościową,
   - opłacenie należności za świadczenia przelewem bankowym lub ich skredytowanie,
   - opłacenie biletu powrotnego „na odległość",
   - korzystanie przez wnioskodawcę z kart kredytowych i innych form bezgotówkowych,
   - uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu wnioskodawcy do Polski na podstawie przepisów dot. usług turystycznych;
  • czuwa, by obywatele polscy zatrzymani, aresztowani lub w inny sposób pozbawieni wolności w państwie przyjmującym mieli zapewniona ochronę prawną i traktowanie zgodne z prawem tego państwa,
  • w razie zgonu obywatela polskiego powiadamia w razie potrzeby bliskich zmarłego i udziela im pomocy w załatwieniu sprawy przewozu ciała do Polski lub pochowania na terenie państwa przyjmującego. Konsul nie ma obowiązku uczestniczyć w sekcji zwłok;
  • jeśli jest to konieczne dla ochrony interesów lub praw obywatela polskiego konsul przyjmuje do depozytu dokumenty, środki płatnicze oraz przedmioty wartościowe,
  • przyjmuje i przechowuje przedmioty i dokumenty, utracone przez obywateli polskich i odnalezione na terytorium państwa przyjmującego.

   

  Konsul nie może:

   

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych (np. pokrywać kosztów leczenia, wpłacać kaucji, uiszczać grzywien, mandatów, kosztów postępowania sądowego),
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe,
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskanie zakwaterowania,
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się z zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych,
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować pełnomocnika w imieniu osoby zainteresowanej (może natomiast udostępnić listę adwokatów).

   

  Każdy obywatel RP przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, choroba itp.) może zwrócić się do Konsulatu z prośbą o pomoc konsularną. W tym celu Konsulat uruchomił telefon interwencyjny: (613) 866-20-15.

  Telefon jest czynny codziennie poza godzinami urzędowania Konsulatu.
  Pełna informacja nt. pomocy konsularnej dostępna jest na stronie Ambasady RP w Ottawie.
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: