close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Pełna informacja nt. spraw obywatelskich dostępna jest na stronie Ambasady RP w Ottawie.

  Na tej stronie wyjaśniamy, jak można nabyć i utracić obywatelstwo polskie, jak można potwierdzić posiadanie obywatelstwa w razie braku aktualnych dokumentów je potwierdzających oraz kto i jak może starać się o przywrócenie lub nadanie obywatelstwa polskiego.

   

  JAK MOŻNA NABYĆ OBYWATELSTWO POLSKIE?

   

  Obywatelstwo polskie nabywa się poprzez:

  • urodzenie, jeśli co najmniej jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie w momencie urodzenia dziecka. Nie jest istotne, czy dziecko urodziło się w Polsce czy za granicą, ani czy rodzic lub rodzice posiadają w chwili urodzenia dziecka dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa. Obywatelstwo posiadane przez rodziców rozciąga się na dzieci, wnuki i dalszych zstępnych, o ile nie utracą one w międzyczasie polskiego obywatelstwa;
  • przywrócenie obywatelstwa polskiego osobom, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie i utraciły je przed 1 stycznia 1999 r., na podstawie niektórych przepisów poprzednich ustaw o obywatelstwie polskim;
  • nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
  • urodzenie na terenie Polski, jeśli oboje rodzice są nie znani, lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa lub gdy dziecko zostanie znalezione na terytorium Polski, a rodzice są nieznani;
  • adopcję, jeśli co najmniej jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie w momencie adopcji, a adopcja nastąpiła przed ukończeniem przez dziecko 16 roku życia;
  • uznanie za obywatela polskiego cudzoziemca mieszkającego na stałe na terenie Polski.

  Osoby, które spełniają te warunki, nie utraciły obywatelstwa polskiego, ale nie posiadają również dokumentów je potwierdzających, takich jak paszport, czy dowód osobisty, mogą starać się o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, które umożliwi wydanie im polskiego paszportu.

  Zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim nie powoduje nabycia obywatelstwa polskiego.

   

  JAK MOŻNA UTRACIĆ OBYWATELSTWO POLSKIE?

   

  Na podstawie aktualnych przepisów, obywatelstwo polskie można utracić tylko i wyłącznie na swój własny wniosek - poprzez zrzeczenie się obywatelstwa i po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie istnieje możliwość pozbawienia obywatelstwa polskiego bez zgody osoby zainteresowanej.

  W przeszłości można było utracić polskie obywatelstwo również w inny sposób. Osoby, które utraciły polskie obywatelstwo na podstawie ustaw o obywatelstwie obowiązujących przed 1 stycznia 1999 roku, mogą starać się – zależnie od okoliczności - o jego przywrócenie lub nadanie.  

   

  POTWIERDZENIE POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Kto potwierdza posiadanie obywatelstwa polskiego?

  Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego wydaje Wojewoda właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce osoby, której zapytanie dotyczy. Posiadanie lub utratę obywatelstwa przez osoby, które w Polsce nigdy nie mieszkały, potwierdza Wojewoda Mazowiecki.

   

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który można pobrać na naszej stronie internetowej, a następnie wydrukować i wypełnić. Instrukcje do wypełniania wniosku znajdują się na jego ostatniej stronie. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim.

  Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Wojewódzkim w Polsce, albo za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w Wydziale Konsularnym Ambasady.

  Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego można złożyć we własnym imieniu, albo może on dotyczyć innej osoby, jeśli tylko wnioskodawca udowodni swój interes prawny lub obowiązek uzyskania takiego potwierdzenia.

   

  Jakie dokumenty są potrzebne?

  Oprócz wniosku, potrzebne będą dokumenty, na podstawie których zostanie podjęta decyzja:

  • aktualny dokument potwierdzający obywatelstwo obce osoby, której wniosek dotyczy (paszport, karta ID);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego przez osobę, której wniosek dotyczy (polski paszport, inny dokument podróży, dowód osobisty, książeczka wojskowa, poświadczenie obywatelstwa polskiego);
  • akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) osoby, której dotyczy wniosek, szczególnie jeśli osoba, której wniosek dotyczy, zmieniała nazwisko;
  • dokumenty potwierdzające datę nabycia obcego obywatelstwa (zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa, akt urodzenia w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo z urodzenia) osoby, której dotyczy wniosek;
  • ewentualnie inne polskie dokumenty urzędowe, w których jest wymienione obywatelstwo, albo których wydanie wymagało posiadania obywatelstwa polskiego, dokumenty potwierdzające datę i okoliczności wyjazdu z Polski, dokumenty kościelne i szkolne.
  • jeśli wnioskodawca nie posiada adresu zamieszkania w Polsce - pełnomocnictwo do doręczeń, zawierające dane pełnomocnika i adres w Polsce, na który zostanie przesłana decyzja Wojewody.
  • osoby nieposiadające żadnych dokumentów potwierdzających posiadanie w przeszłości obywatelstwa polskiego, powinny
  • akty stanu cywilnego rodziców, dziadków lub dalszych wstępnych, jeśli obywatelstwo polskie ma być wywodzone od nich;

  Jeśli takich dokumentów brak, przydatne będą takie same dokumenty dotyczące rodziców, dziadków lub dalszych wstępnych. Pomocne mogą być również dokumenty dotyczące dzieci lub rodzeństwa.

   

  Uznawane będą wyłącznie oryginalne dokumenty, lub ich kopie potwierdzone urzędowo. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a zgodność tłumaczenia potwierdzona przez Konsula lub zarejestrowanego w Polsce tłumacza przysięgłego. Konsulat nie wykonuje tłumaczeń – można je wykonać we własnym zakresie lub zlecić tłumaczowi. 

  Czym pełniejsza będzie dostarczona dokumentacja, tym łatwiejsze i szybsze może być rozpatrzenie sprawy. Każdy wniosek jest sprawdzany przez Konsula i rozpatrywany przez Wojewodę indywidualnie. Wnioskodawcy mogą być poproszeni w każdej chwili o uzupełnienie dokumentacji.

   

  Jak szybko otrzymam decyzję?

  Decyzja jest wydawana w terminie 30 dni od otrzymania przez Wojewodę wszystkich dokumentów potrzebnych do jej wydania. Decyzja jest przesyłana na adres wnioskodawcy w Polsce lub Konsula.

   

  PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Kto może wystąpić o przywrócenie obywatelstwa polskiego?

  O przywrócenie obywatelstwa polskiego może wystąpić każdy, kto utracił je przed 1 stycznia 1999 roku na podstawie niektórych przepisów poprzednich ustaw o obywatelstwie polskim. Chodzi o osoby, które utraciły obywatelstwo polskie:

  • na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego, nabywając obce obywatelstwo, albo przyjmując bez zgody Rządu Polskiego urząd publiczny lub wstępując do służby wojskowej w państwie obcym;
  • na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim wskutek zezwolenia na zmianę obywatelstwa, naruszenia obowiązku wierności wobec Państwa Polskiego, działania na szkodę żywotnych interesów Polski Ludowej, nielegalnego opuszczenia Polski po 9 maja 1945 r., odmowy powrotu do Polski na wezwanie władzy, uchylania się od wykonywania obowiązku wojskowego, albo skazania za granicą za zbrodnię pospolitą lub recydywę;
  • na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim wskutek zezwolenia na zmianę obywatelstwa, nabycia obywatelstwa obcego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem (tylko kobiety), utraty obywatelstwa wcześniej nabytego przez małżeństwo z obywatelem polskim (tylko kobiety), naruszenia obowiązku wierności, lub działania na szkodę żywotnych interesów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nielegalnego opuszczenia Polski po 9 maja 1945 r., odmowy powrotu do Polski na wezwanie władzy, uchylania się od wykonywania obowiązku wojskowego, albo skazania za granicą za zbrodnię pospolitą lub recydywę;

  Prawo do złożenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego mają również osoby, które utraciły je przed ukończeniem 18 roku życia wskutek decyzji o utracie obywatelstwa przez rodziców.

  Odzyskane obywatelstwo polskie nie rozciąga się jednak na dzieci, wnuki i dalszych zstępnych osoby, której decyzja dotyczy, nawet, gdy są one małoletnie.

  Osoby, które nie spełniają warunków przywrócenia obywatelstwa polskiego, mogą występować do Prezydenta z wnioskiem o nadanie obywatelstwa.

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego osobom, które dobrowolnie wstąpiły w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników,  lub przyjęły w tym okresie urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników, albo działały na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczyły w łamaniu praw człowieka. Nie przywraca się również obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

   

  Kto wydaje decyzję o przywróceniu obywatelstwa polskiego?

  Decyzję o przywróceniu obywatelstwa polskiego wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

   

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który można pobrać na naszej stronie internetowej, a następnie wydrukować i wypełnić. Instrukcje do wypełniania wniosku znajdują się na jego ostatniej stronie. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim.

  Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, albo za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w Wydziale Konsularnym Ambasady.

  Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego można złożyć wyłącznie we własnym imieniu.

   

  Jakie dokumenty są potrzebne?

  Oprócz wniosku, potrzebne będą dokumenty, na podstawie których zostanie podjęta decyzja:

  • aktualny dokument potwierdzający obywatelstwo obce osoby, której wniosek dotyczy (paszport, karta ID);
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka zmiana nastąpiła (akty małżeństwa, decyzje administracyjne o zmianie danych),
  • dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,
  • fotografia paszportową osoby, której wniosek dotyczy.

  Osoby nieposiadające adresu zamieszkania w Polsce muszą wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce, do którego będzie przesyłana korespondencja w sprawie i końcowa decyzja. Pełnomocnikiem do doręczeń może być dowolnie wybrana osoba. Można również skorzystać z usług adwokatów i radców prawnych, którzy zgłosili gotowość do odpłatnego świadczenia tego rodzaju usługi.

  Uznawane będą wyłącznie oryginalne dokumenty, lub ich kopie potwierdzone urzędowo. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a zgodność tłumaczenia potwierdzona przez Konsula lub zarejestrowanego w Polsce tłumacza przysięgłego. Konsulat nie wykonuje tłumaczeń – można je wykonać we własnym zakresie lub zlecić tłumaczowi. 

  Czym pełniejsza będzie dostarczona dokumentacja, tym łatwiejsze i szybsze może być rozpatrzenie sprawy. Każdy wniosek jest sprawdzany przez Konsula i rozpatrywany przez Wojewodę indywidualnie. Wnioskodawcy mogą być poproszeni w każdej chwili o uzupełnienie dokumentacji.

   

  Jak szybko otrzymam decyzję?

  Decyzja jest wydawana w terminie 30 dni od otrzymania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszystkich dokumentów potrzebnych do jej wydania. Decyzja jest przesyłana na adres wnioskodawcy w Polsce lub Konsula.

   

  NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

   

  Kto może wystąpić o nadanie obywatelstwa polskiego?

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi, na jego wniosek. Prezydent nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi.

  Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom obejmuje dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców, obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska lub drugie z rodziców złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego. Jeśli dziecko ukończyło 16 lat, nadanie obywatelstwa może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Jak złożyć wniosek?

  Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który można pobrać na naszej stronie internetowej, a następnie wydrukować i wypełnić. Instrukcje do wypełniania wniosku znajdują się na jego ostatniej stronie. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim.

  Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Wojewódzkim w Polsce, albo za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w Wydziale Konsularnym Ambasady.

   

  Jakie dokumenty są potrzebne?

  Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające i uzupełniające informacje podane w jego treści.

   

  Jak szybko otrzymam decyzję?

  Nie ma wyznaczonego terminu ustawowego na wydanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: