close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY STANU CYWILNEGO

 • Na tej stronie wyjaśniamy, jak uzyskać odpisy kanadyjskich i polskich aktów stanu cywilnego, jak wpisać je do ksiąg stanu cywilnego w Polsce i jak uzupełnić lub sprostować akt stanu cywilnego sporządzony w Polsce.

   

  Jak uzyskać odpis kanadyjskiego aktu stanu cywilnego?

  Wydobywanie dokumentów stanu cywilnego w Kanadzie

  Urzędy konsularne RP w Kanadzie świadczą pośrednictwo w zakresie wydobywania dokumentów stanu cywilnego z miejscowych urzędów stanu cywilnego.

  W Kanadzie każda prowincja posiada odrębne prawo i instytucje odpowiadające za sprawy stanu cywilnego. Odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) można uzyskać osobiście albo zamówić ich wysyłkę pocztą. Bliższe informacje na temat aktów stanu cywilnego wydawanych w prowincjach podległego Ambasadzie RP w Ottawie okręgu konsularnego są dostępne na następujących stronach:

  W wyjątkowych przypadkach o odpis aktu można się starać również za pośrednictwem Konsulatu, po przekazaniu opłaty konsularnej zgodnej z aktualnymi przepisami oraz opłaty pobieranej przez urząd kanadyjski za wydanie odpisu.

  W związku z powszechną ochroną danych osobowych w Kanadzie na mocy obowiązującego ustawodawstwa (Privacy Act) wydobycie aktów stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby fizycznej pozostającej w krZależnie od prowincji oraz wniosku za wydobycie aktów stanu cywilnego miejscowe urzędy żądają uiszczenia opłaty w walucie miejscowej w wysokości od 20 do 40 CAD. Ponadto pobierane są opłaty konsularne za legalizację i przekazanie do kraju.ęgu najbliższych krewnych osoby, której akt dotyczy.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wydobycia konkretnego dokumentu, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: ottawa.amb.wk@msz.gov.pl

   

  Jak uzyskać odpis polskiego aktu stanu cywilnego?

  W Polsce odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa i zgonu) są wydawane przez Urzędy Stanu Cywilnego. Odpis można uzyskać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, za pośrednictwem członków najbliższej rodziny lub pełnomocnika. Odpis może uzyskać również osoba, która udowodni swój interes prawny do jego otrzymania.

  Pełnomocnictwa można udzielić w Konsulacie, podpisując odpowiednie oświadczenie przed konsulem.

   

  Transkrypcja kanadyjskiego aktu stanu cywilnego w Polsce

  Transkrypcja kanadyjskiego aktu stanu cywilnego w Polsce polega na wpisaniu jego treści do polskich ksiąg stanu cywilnego przez właściwy polski Urząd Stanu Cywilnego. Jest ona wymagana między innymi do wydania numeru PESEL i paszportu obywatelowi polskiemu urodzonemu za granicą, postępowania spadkowego, uznania cywilnych skutków małżeństwa i szeregu innych spraw.

   

  Co jest wymagane do transkrypcji?

  • oryginał kanadyjskiego odpisu aktu stanu cywilnego, zalegalizowanego przez polskiego konsula;
  • tłumaczenie odpisu na język polski, sporządzone lub potwierdzone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub sporządzone przez dowolną osobę i potwierdzone przez polskiego konsula;
  • wniosek o wpisanie treści aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego;
  • dodatkowe odpisy aktów stanu cywilnego, służące do sprostowania lub uzupełnienia treści aktu sporządzanego w Polsce, w przypadku jeśli kanadyjski odpis zawiera nieprawidłowe dane, np. bez polskich znaków diakrytycznych, albo nie zawiera niektórych ważnych danych, np. nazwiska panieńskiego matki. Odpisy te muszą być również zalegalizowane i przetłumaczone.

  Kto może złożyć wniosek?

  Wniosek może złożyć bezpośrednio osoba, której dotyczy akt stanu cywilnego, osoba przez nią upoważniona, a w przypadku osoby niepełnoletniej – oboje rodzice lub opiekunowie prawni lub osoba przez nich upoważniona. Upoważnienia do złożenia wniosku można udzielić przed Konsulem.

   

  Gdzie złożyć wniosek?

  Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla aktualnego lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce wnioskodawcy, a jeśli wnioskodawca w Polsce nigdy nie mieszkał – w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. W przypadku niepełnoletnich dzieci, których rodzice mają lub mieli miejsce zamieszkania w Polsce, wniosek można złożyć w urzędzie właściwym dla jednego z rodziców.

  Wniosek może również zostać złożony w polskim Konsulacie, który przesyła go do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

   

  Jak otrzymać odpisy polskiego aktu po transkrypcji?

  Po dokonaniu transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego, polski Urząd Stanu Cywilnego wydaje odpisy atu, które są doręczane wnioskodawcy bezpośrednio, przez wyznaczoną osobę upoważnioną, albo za pośrednictwem Konsulatu.

   

  Uzupełnienie i sprostowanie polskiego aktu stanu cywilnego

  W przypadku, jeśli akt stanu cywilnego wpisany w polskich księgach stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, lub zawarte w nim dane są nieprawidłowe, można złożyć wniosek o jego uzupełnienie lub sprostowanie.

  Co jest wymagane do sprostowania aktu?

  • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego;
  • odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu;
  • odpisy aktów stanu cywilnego zawierające brakujące lub poprawne dane.

  Kto może złożyć wniosek?

  Wniosek może złożyć bezpośrednio osoba, której dotyczy akt stanu cywilnego, osoba przez nią upoważniona, a w przypadku osoby niepełnoletniej – oboje rodzice lub opiekunowie prawni lub osoba przez nich upoważniona. Upoważnienia do złożenia wniosku można udzielić przed Konsulem.

   

  Gdzie złożyć wniosek?

  Wniosek o uzupełnienie lub sprostowanie aktu stanu cywilnego można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego, który sporządził akt.

  Wniosek może również zostać złożony w polskim Konsulacie, który przesyła go do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

   

  Zmiana nazwiska w małżeństwie i po rozwodzie

  Wybór nazwiska przez małżonków

  Zgodne z polskim prawem, po zawarciu małżeństwa małżonek może nosić nazwisko dotychczasowe, współmałżonka, albo utworzone przez połączenie swojego nazwiska z nazwiskiem współmałżonka. W Polsce oświadczenie o wyborze nazwiska składa się w momencie zawarcia małżeństwa. W przypadku braku oświadczeń w sprawie nazwisk, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

  Jeżeli obywatel polski zawierający małżeństwo w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego nie złożył oświadczenia w sprawie swojego nazwiska, może je złożyć wraz z wnioskiem o wpisanie aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.

  Gdy małżeństwo zawierali obywatele polscy, mogą oni także złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Dziecko może nosić nazwisko tożsame z nazwiskiem rodziców lub jednego z nich, albo utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

  Przy składaniu oświadczenia należy przedstawić ważny polski dokument tożsamości. Oświadczenie może być złożone wyłącznie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce lub przed polskim konsulem za granicą.

   

  Powrót do nazwiska noszonego przed małżeństwem

  Osoby, które zmieniły nazwisko wskutek zawarcia związku małżeńskiego, mogą w przypadku rozwodu złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie składa się w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce lub przed polskim Konsulem.

  Postanowienia sądów zagranicznych wydane od 2009 roku uznawane są w Polsce wprost, natomiast postanowienia wcześniejsze wymagają uznania w drodze procedury prowadzonej przez sąd okręgowy w Polsce.

   

  Zmiana imion i nazwisk w trybie administracyjnym

   

  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy dotyczy zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

  W przypadku osób zamieszkałych w Kanadzie, częstym i uzasadnionym przypadkiem jest zmiana nazwiska noszonego przez kobiety z formy męskiej z końcówką „i” na formę żeńską z końcówką „a”, np. z „Kowalski” na „Kowalska”.

   

  Co jest wymagane do zmiany?

  • wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska;
  • dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - jeżeli dokument ten nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru;
  • odpis zupełny aktu urodzenia;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa;
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska;

  Kto może złożyć wniosek?

  Wniosek może złożyć bezpośrednio osoba, której dotyczy akt stanu cywilnego, lub osoba przez nią upoważniona. Upoważnienia do złożenia wniosku można udzielić przed Konsulem.

   

  Gdzie złożyć wniosek?

  Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla aktualnego lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce wnioskodawcy, a jeśli wnioskodawca w Polsce nigdy nie mieszkał – w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie.

  Wniosek może również zostać złożony w polskim Konsulacie, który przesyła go do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce.

   

  Jakie są skutki zmiany nazwiska?

  Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców. Zgoda drugiego z rodziców nie jest wymagana jeżeli:

  • nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • nie żyje lub nie jest znany;
  • jest pozbawiony władzy rodzicielskiej przez sąd w Polsce.

  Gdy dziecko ukończyło 14 lat potrzebna jest również jego zgoda. Gdy zmiana nazwiska dotyczy tylko małoletniego dziecka, z wnioskiem o zmianę nazwiska występuje przedstawiciel ustawowy. W razie braku porozumienia między rodzicami w kwestii zmiany imienia lub nazwiska dziecka, każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego w Polsce. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego, wydane w postępowaniu nieprocesowym zastępuje zgodę tego z rodziców, z którym porozumienie się w przedmiocie zmiany się w przedmiocie zmiany nazwiska napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody.

   

  Opłaty

  Za załatwienie sprawy za pośrednictwem Konsulatu, dokonanie legalizacji dokumentów, poświadczenie tłumaczeń lub poświadczenie podpisu pod pełnomocnictwem i uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego pobierane są opłaty zgodne z tabelą opłat konsularnych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: